ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว โทร. 044-560-223  
 
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ติดต่อหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผลิตภัณฑ์ตำบล สินค้า OTOP และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การมอบหมายหน้าที่
ITA 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ita
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โอนงบประมาณ
 
โครงสร้างอบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสรรหาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 โอนงบประมาณ ประจำปี 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 โอนงบประมาณ ประจำปี 2565
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
 แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง
 แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง
 แผนพัฒนาท้อถิ่น เพิ่มเติม 2561-2565 ฉบับที่ 2
 แผนพัฒนาท้อถิ่น เพิ่มเติม 2566-2570 ฉบับที่ 1
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ขอรับบริการออนไลน์
 การรับชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์ดำรงธรรม
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน จากนานายมนตรี ทองขอน ไปทางนานายบุญส่ง ศาลาทอง ม.1  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน จากนานายมนตรี ทองขอน ไปทางนานายบุญส่ง ศาลาทอง ม.1 บก แบบรูป ปร.4.5 ร่างขอบเขต   23-09-2563  197  24
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่างขอบเขต หมู่ที่ 12 ไปทาง หมู่ที่ 2 แบบราคากลาง ร่างขอบเขต ม4 แบบ ราคากลาง   09-09-2563  218  28
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120191008094613.pdf   04-10-2562  257  8
4   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1/2562การซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ อบต.หนองขวาว ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ลงวันที่ 23 กันยายน 2562  doc120190924090422.pdf   23-09-2562  242  9
5   ประกาศอบต.หนองขวาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ อบต.หนองขวาว ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190924085013.pdf   23-09-2562  248  5
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากบ้านนายบุญมี มั่นจิตร เชื่อมถนนทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920165238.pdf   20-09-2562  169  6
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จากบ้านางสมพงษ์ วรรณดี ถึง สามแยกบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920165119.pdf   20-09-2562  152  3
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากแยกต้นโพธิ์ ถึงคลองอีสานเขียว ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920164910.pdf   20-09-2562  133  4
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 จากบ้านนางไพศรี เทียมทัน ถึง หนองสาธารณะ ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920164801.pdf   20-09-2562  129  2
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านนางทองแดง คำมาก ถึงบ้านนางคำปุย จำปาแดง ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920164648.pdf   20-09-2562  123  3
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (คุ้มบุตาหลัว) จากบ้านนางดาว ถึงบ้านนายบุญตรี (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920164521.pdf   20-09-2562  146  2
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากบ้านนางศิริพร กรวยทอง ถึง ศาลเจ้า ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920164334.pdf   20-09-2562  113  2
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 จากบ้านนาแก ถึงบ้านหนองคูน้อย หมูที่ 2 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920164209.pdf   20-09-2562  147  2
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากบ้านนายวิเชียร ดอกจันทร์ ไปบ้านนายสุเทพ สิงคเวหน ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920164002.pdf   20-09-2562  129  4
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากบ้านหนองเหล็ก ถึงบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920163759.pdf   20-09-2562  132  2
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จากสหกรณ์ร้านค้าบ้านนางประไพศรี ประสานโชค ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920163607.pdf   20-09-2562  112  2
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11จากบ้านสระใหญ่ ถึงบ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920163345.pdf   20-09-2562  123  2
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จากบ้านหนองขาม ถึงบ้านนาฮัง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920163209.pdf   20-09-2562  156  2
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านขะเนก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920162651.pdf   20-09-2562  122  2
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากบ้านายเอี่ยม นวลจันทร์ ถึง คลองอิสานเขียว ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920162425.pdf   20-09-2562  129  2
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล. เก่าภายในหมู่บ้าน ม.4 จากบ้านนายปรีชา หาญยิ่ง ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190920162154.pdf   20-09-2562  113  2
22   ขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู  doc120190913102741.pdf   13-09-2562  150  4
23   ตารางแสดงงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06  doc120190913102249.pdf   13-09-2562  125  4
24   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสุข แอบเงิน ถึง หนองบก  doc120190909161016.pdf   09-09-2562  118  3
25   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190902131545.pdf doc320190902131545.pdf   30-08-2562  125  12
26   โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านขะเนก หมู่ที่ 3  doc120190823160648. ม   23-08-2562  159  9
27   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากแยกต้นโพธิ์ ถึง คลองอีสานเขียว  doc120190823160454. ม   23-08-2562  126  6
28   โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 จากบ้านนางไพศรี เทียมทัน ถึง หนองสาธารณะ (เส้นทางต่อจากปี 2561)  doc120190823160316. ม   23-08-2562  128  3
29   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเอี่ยม นวลจันทร์ ถึง คลองอิสานเขียว  doc120190823160150. ม   23-08-2562  126  2
30   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จากบ้านนางสมพงษ์ วรรณดี ถึง สามแยกบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 14 (เส้นทางต่อจากปี 2561)  doc120190823160031. ม   23-08-2562  140  6
31   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จากบ้านสระใหญ่ ถึง บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นทางต่อจากปี 2561)  doc120190823155842. ม   23-08-2562  119  3
32   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากบ้านหนองเหล็ก ถึงบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 14 (เส้นทางต่อจากเดิมปี 2561)  doc120190823155709. ม   23-08-2562  122  2
33   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับ คสล.เก่า ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จากบ้านนายปรีชา หาญยิ่ง ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน (เส้นทางต่อปี 2561)  doc120190823155524.ทับ คสล   23-08-2562  125  2
34   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากบ้านนายวิเชียร ดอกจันทร์ ไป บ้านนายสุเทพ สิงคเวหน  doc120190823154140. ม   23-08-2562  150  4
35   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากบ้านนางศิริพร กรวยทอง ถึง ศาลเจ้า  doc120190823154004. ม   23-08-2562  121  2
36   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จากสหกรณ์ร้านค้า ถึง บ้านนางประไพศรี ประสานโชค (เส้นทางต่อจากปี 2561)  doc120190823153820. ม   23-08-2562  133  2
37   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จากบ้านหนองขาม ถึง บ้านนาฮัง หมู่ที่ 7 (เส้นทางต่อจากปี 2561)  doc120190823153633. ม   23-08-2562  148  2
38   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากบ้านนายบุญมี มั่นจิตร เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท (เส้นทางต่อจากปี 2561)  doc120190823153410.ม   23-08-2562  125  5
39   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 จากบ้านนาแก ถึง บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 2  doc120190823153208.ม   23-08-2562  124  2
40   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (คุ้มบุตาหลัว) จากบ้านนางดาว ถึง บ้านนายบุญตรี (ต่อจากโครงการเดิม))  doc120190823152437. ม   23-08-2562  154  2
41   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านนางแดง คำมาก ถึงบ้าน นางคำปุย จำปาแดง (ต่อจากโครงการเดิม))  doc120190823151640. ม   23-08-2562  128  7
42   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190823150908.pdf   23-08-2562  115  5
43   สรุปผลการประมาณราคาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  doc120190731133851.pdf   31-07-2562  213  4
44   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 17  doc120190308111731.pdf   05-03-2562  209  6
45   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 17 จากบ้านนายน้อม  doc120190308111656.pdf   05-03-2562  185  5
46   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 16  doc120190308111602.pdf   05-03-2562  191  2
47   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 14  doc120190308111537.pdf   05-03-2562  186  2
48   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 12  doc120190308111447.pdf   05-03-2562  185  2
49   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 12 (คุ้มตาหลัว)  doc120190308111414.pdf   05-03-2562  187  2
50   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 11  doc120190308111329.pdf   05-03-2562  167  2
51   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 10  doc120190308111307.pdf   05-03-2562  163  2
52   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 10 บ้านนายสุข  doc120190308111237.pdf   05-03-2562  131  2
53   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 8  doc120190308110832.pdf   05-03-2562  125  3
54   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 7  doc120190308110755.pdf   05-03-2562  136  3
55   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 2  doc120190308110627.pdf   05-03-2562  131  5
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190308110459.pdf   05-03-2562  144  5
57   ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120190111154924.pdf   11-01-2562  179  8
58   โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 1 (ข้างโรงสีโชคชัย) ต่อจากโครงการเดิม  doc120190111153549.pdf doc320190111153549.pdf doc420190111153549.pdf doc520190111153549.pdf doc620190111153549.pdf doc720190111153549.pdf   11-01-2562  187  12
59   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่13 จากบ้านนางไพศรี เทียมทัน ถึงหนองสาธารณะ (ต่อจากโครงการเดิม)  doc120190111153325.pdf doc320190111153325.pdf doc420190111153325.pdf doc520190111153325.pdf doc620190111153325.pdf doc720190111153325.pdf   11-01-2562  186  12
60   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่11 ถึงบ้านหนองคูน้อย หมู่ที่2 (ต่อจากโครงการเดิม)  doc120190111152916.pdf doc320190111152916.pdf doc420190111152916.pdf doc520190111152916.pdf doc620190111152916.pdf doc720190111152916.pdf   11-01-2562  173  22
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-0223 , โทรสาร 0-4456-0223


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..