ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว โทร. 044-560-223  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ติดต่อหน่วยงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ,มอบหมายงาน
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โอนงบประมาณ
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 โอนงบประมาณ ประจำปี 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ขอรับบริการออนไลน์
 การรับชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
สมาชิกสภา
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายสุเทพ มีศิริ
นายสุเทพ มีศิริ
ประธานสภา
นายชูชาติ รึกรือหาญ
นายชูชาติ รึกรือหาญ
รองประธานสภา
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัดอบต.หนองขวาว
เลขานุการสภา
นายสุรัตน์ เข็มแก้ว
นายสุรัตน์ เข็มแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายธานี ศรีนวล
นายธานี ศรีนวล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายคำอิ๊ด ขัติยนนท์
นายคำอิ๊ด ขัติยนนท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายประยงค์ เข็มแก้ว
นายประยงค์ เข็มแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายนคร เมืองจันทร์
นายนคร เมืองจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายทวี อุตราศรี
นายทวี อุตราศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายสุนันต์ พวงเกตุ
นายสุนันต์ พวงเกตุ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายพรหมมา สายคูณ
นายพรหมมา สายคูณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายอัครเดช อุปถัมภ์
นายอัครเดช อุปถัมภ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายพิทักษ์ มีศิริ
นายพิทักษ์ มีศิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายอภิศักดิ์ มุมทอง
นายอภิศักดิ์ มุมทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายพลศึก ไชยพร
นายพลศึก ไชยพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายเทียน เหมหงษ์
นายเทียน เหมหงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายบุญสม แกมกล้า
นายบุญสม แกมกล้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายหนูเรียม บุญงาม
นายหนูเรียม บุญงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายวรจักร์ สมสิทธิ์
นายวรจักร์ สมสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นางเตรียม สมดี
นางเตรียม สมดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายสัมพันธ์ วงษา
นายสัมพันธ์ วงษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายสุทัศน์ เสาทอง
นายสุทัศน์ เสาทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นายบุญลือ สดชื่น
นายบุญลือ สดชื่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นายสุเทพ มีศิริ
นายสุเทพ มีศิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นายสุรเดช โสรเนตร
นายสุรเดช โสรเนตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นางจามรี ธานี
นางจามรี ธานี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นายอาภากร หงษ์อินทร์
นายอาภากร หงษ์อินทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นายประเสริฐ จันทา
นายประเสริฐ จันทา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นางยุพิน มั่นยืน
นางยุพิน มั่นยืน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นางสุพรรณ์ โกศล
นางสุพรรณ์ โกศล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นางทองสุข สุวรรณี
นางทองสุข สุวรรณี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นายชูชาติ รึกรือหาญ
นายชูชาติ รึกรือหาญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
นายธนวัฒน์ บุตรใส
นายธนวัฒน์ บุตรใส
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
นายจิตษฎา ลาน้ำเที่ยง
นายจิตษฎา ลาน้ำเที่ยง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
นายประสาน อุดมพร
นายประสาน อุดมพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
นายประดิษฐ์ เหมหงษ์
นายประดิษฐ์ เหมหงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
นายณรงค์ศักดิ์ สายสุด
นายณรงค์ศักดิ์ สายสุด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-0223 , โทรสาร 0-4456-0223


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..