ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว โทร. 044-560-223  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ติดต่อหน่วยงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ,มอบหมายงาน
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โอนงบประมาณ
 
 
 โครงสร้างอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 โอนงบประมาณ ประจำปี 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ขอรับบริการออนไลน์
 การรับชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

· ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคตามความต้องการของประชาชน หลายประการ เช่น การก่อสร้างถนน การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การวางท่อระบายน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น

· ด้านแหล่งน้ำ

มีการปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมโดยการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง การช่วยเหลือด้านภัยแล้งโดยแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และการซ่อมแซมถังเก็บน้ำ และบ่อบาดาล เป็นต้น

· ด้านสาธารณสุข

ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสาธารณสุขมากขึ้น เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้บทบาทกับ อสม. ประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ด้านการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกโดยมีการพ่นสารเคมี หยอดทรายอะเบทเพื่อ

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเพื่อลดปริมาณเด็กขาดสารอาหาร และมีการร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลเพื่อให้ความรู้ด้านอนามัยและสาธารณสุขแก่ประชาชน

· ด้านการเมือง

ประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเมืองมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาวที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

· ด้านการศึกษา

ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว เพื่อพัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองขวาวให้มีความพร้อม และมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากไร้ในเขตตำบลเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษามากขึ้น จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร แก่หมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

· ด้านการกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนและเป็นการพัฒนาการกีฬาของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชนในหมู่บ้าน

· ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมของตำบล โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ งานประเพณีบุญบั้งไฟ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การเลี้ยงเพลพระในช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น

· ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการจัดโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืช การฟื้นฟูสภาพป่า ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ทางสาธารณะ เป็นต้น

· ด้านการดำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาลและงานรัฐพิธี

มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การจัดงานและร่วมมือกับส่วนราชการอื่นในการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 84 ปี งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช การดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลโดยมีการตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น

 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-0223 , โทรสาร 0-4456-0223


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..