ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว โทร. 044-560-223  
 
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ติดต่อหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผลิตภัณฑ์ตำบล สินค้า OTOP และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การมอบหมายหน้าที่
ITA 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ita
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โอนงบประมาณ
 
โครงสร้างอบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสรรหาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 โอนงบประมาณ ประจำปี 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 โอนงบประมาณ ประจำปี 2565
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
 แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง
 แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ขอรับบริการออนไลน์
 การรับชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์ดำรงธรรม
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

· ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคตามความต้องการของประชาชน หลายประการ เช่น การก่อสร้างถนน การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การวางท่อระบายน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น

· ด้านแหล่งน้ำ

มีการปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมโดยการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง การช่วยเหลือด้านภัยแล้งโดยแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และการซ่อมแซมถังเก็บน้ำ และบ่อบาดาล เป็นต้น

· ด้านสาธารณสุข

ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสาธารณสุขมากขึ้น เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้บทบาทกับ อสม. ประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ด้านการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกโดยมีการพ่นสารเคมี หยอดทรายอะเบทเพื่อ

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเพื่อลดปริมาณเด็กขาดสารอาหาร และมีการร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลเพื่อให้ความรู้ด้านอนามัยและสาธารณสุขแก่ประชาชน

· ด้านการเมือง

ประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเมืองมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาวที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

· ด้านการศึกษา

ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว เพื่อพัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองขวาวให้มีความพร้อม และมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากไร้ในเขตตำบลเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษามากขึ้น จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร แก่หมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

· ด้านการกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนและเป็นการพัฒนาการกีฬาของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชนในหมู่บ้าน

· ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมของตำบล โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ งานประเพณีบุญบั้งไฟ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การเลี้ยงเพลพระในช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น

· ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการจัดโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืช การฟื้นฟูสภาพป่า ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ทางสาธารณะ เป็นต้น

· ด้านการดำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาลและงานรัฐพิธี

มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การจัดงานและร่วมมือกับส่วนราชการอื่นในการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 84 ปี งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช การดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลโดยมีการตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น

 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-0223 , โทรสาร 0-4456-0223


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..